පහත ඔබට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ඔබගේ මෘදුකාංගය නිවැරදිව හා අපට ගණුදෙනු කිරීමට පහසු ආකාරයකට සකසා ගන්නා ආකාරය පිළිබදව සරල හැදින්වීමකි. නමුත් මෙම ලිපියෙ සිට ඉදිරි ලිපි වලට යෑම සදහා ඔබට ඔබ විසින් OPEN MANUAL ACCOUNT අයදුමි කළ ගිණුමි විස්තර ඔබට ලැබි තිබිය යුතු වෙි. මන්ද එම ගිනුමි විස්තර උපයෝගි කර ගෙන අප විවෘත කර ගන්නා පුහුණු ගිණුමක් මෙම ලිපි අධ්‍යනය කරමින් පුුහුණු වීම සදහා අත්‍යාවශ්‍ය වන බැවිනි. සාමාණයෙන් එය ඔබගේ ඉමෙල් ලිපිනයට ලැබීම සදහා අයදුමි කළ දින සිට දින 4 -5 ක් පමණ ගත විය හැකිය. ඒ විශාල සාමාජිකියින් සංඛ්‍යාවක් දිනකට අයදුුමි කරන බැවිනි. ඔබට දැනටමත් එම විස්තර ලැබි ඇත්නං මෙම ලිපියෙ සිට ඉදිරි ලිපි අධ්‍යනය කරමින් ඉදිරියට යන්න. ඔබට තවමත් ගිණුමි විස්තර ලැබි නැතිනං ඔබට මීට පෙර පළ කර ඇති ලිපි තව දුරටත් අධ්‍යනය කළ හැකිය. එසෙත් නැතිනං මුලික අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සදහා ඉදිරි ලිපි කියවිය හැකිය. 

ඔබ ඔබගේ මාදුකාංගය Download කරගෙන අවසාන වි Install කර ගැනීමෙන් පසු ප්‍රථම අවස්ථාවට විවෘත කරන විට දිස් වන්නේ පහත ආකාරයෙන් බැවින් නිවැරදිව ගණුදෙනු කිරිමට ලාභ ලබන්නට අවශ්‍ය ඔනැම අයෙකුට මෙම පිළිවෙළ සකසා ගැනිමෙන් වඩාත් පහසුවක් ඇතිවේ. 

HTML Comment Box is loading comments...