• සියලුම Advance ලිපි කියවීමට මෙන් අප විසින් ලබා දේන සාමාජික සේවා ලබා ගැනීම සදහා ඔබ විසින් අප වෙබි අඩවියේ සාමාජික ගිණුමක් විවෘත කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර ඒ සදහා පහත පියවරවල් අනුගමනය කරන්න.

  • පළමු වෙන්ම ඔබට සාමාජිකත්වය ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය සුදුසුකමි තිබෙදැයි මෙතනින් ගොස් කියලා බලන්න. Click here
  • නව ගීණුමකට විස්තර පිරවීමෙදි Username හා Password ලෙස නව Username හා Password එකක් ඔබ විසින්ම තිරණය කර යොදන්න. 

  • Lakforex Account Open ලිපියේ සදහන් " Open Manual Account "මගින් හෝ "Open Account " මගින් හෝ විවෘත කර නොගත් කිසිදු ගිණුමක් සාමාජිකත්වය සදහා අයදුමි කිරිමට නොයෝදන්න.  වෙනත් සාමාගමි වල ගිණුමි හෝ කිසිවක් සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට යෙදවිය නොහැකිය. සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සදහා Lakforex  Open account විස්තර සදහන් ලිපියේ ඇතුලත් ක්‍රම දෙකෙන් එකකින් විවෘත කර ගත් එකක් විය යුතුය.   එසේ නොමැතිව සාමාජිකත්වය සදහා අයදුමි කරන සියලුම ගිණුමි දැනුමි දීමකින් තොරව ඉවත් කර දමනු ලැබේ. 
  • ඔබ ඔබගේ Lakforex My account තුලට ඇතුලු වු පසු එහි සදහන් සේවා නොමිලේ ලබා ගැනීමට ඔබ විසින් Lakforex හරහා විවෘත කර ගන්නා ලද Nordfx real Account Number එක එහි සදහන් කොටුව තුල ඇතුලු කර Submit කරන්න. හොදින් මතක තබා ගන්න මෙහි ඇතුලත් කරණ ගිණුමි අංකය ඉහත සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සුදුසුකමි සහිත ගිණුමක් විය යුතුය. 

  • lakforex My account සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සදහා දැනට අප සාමාජිකයින් නැවත අලුත් ගිණුමි විවෘත කර මුදල් තැනපත් කිරීම අවශ්‍ය නැත. ඔබට ඔබගේ පැරණි ගිණුමම මේ සදහා භාවිතා කළ හැකි වේ. 
  • ඔබට මේ සමිබන්ධ යමි ගැටලුවක් වේ නමි කරැණාකර අප සමිබන්ධ කර ගන්න. 
  • ඔබගේ නව lakforex My account සාදා ගැනීම සදහා පහත සදහා OPEN LAKFOREX MY ACCOUNT කිලික් කරන්න. 

  • කරැණාකර ඔබගේ ගිණුම සාදා ගැනිමෙන් පසුව දින 4 ක් ඇතුලත් එය Approved කර ගන්න.  ඒ සදහා ඔබට සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යය සුදුසු කමි තිබිය යුතු වේ. එසේ දින 4 ක් ඇතුලත් Approved කර නොගන්නා lakforex My account ස්වංක්‍රියව පද්ධදියෙන් ඉවත් වෙනු ඇත. එබැවින් වඩාත් පහසුම ක්‍රමයනමි සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සුදුසුකමි සමිපුර්ණ කර ගෙන lakforex My account සදහා අයදුමි කිරිමයි.