කරැණාකර පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

සුවිශෙෂි නිවේදනයක් - සියලුම lakforex සාමාජිකයින් සදහා

ඔබ lakforex හරහා ගිණුමි විවෘත කර ගත් අයෙක් බැවින් ඔබගේ ගිණුම අප ස්වංක්‍රිය පද්ධතිය හරහා විවෘත වන්නේ Lavarage 1:200 යටතේ වේ. නමුත් 1:500 ලැවරේජ් ගිණුමි වෙනුවෙන් Nordfx ආයතනය මගින් margin Call 40% දක්වා අඩුකර ඇති බැවින් සියලුම අප සාමාජිකයින් තම ගිණුම 1:500 ලැවරේජ් වෙත මාරැ කර ගන්නා මෙන් දන්වා සිටිමු. එය නවතම තත්වය යටතේ 1:200 ගිණුමි භාවිතා කරනවාට වඩා වාසි සහගත වේ. මේ සදහා ඔබ කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාය පහත පරිදි වේ. එවා නිසි පරිදි පිළිපදින්න

ක්‍රියාපටිපාටිය - 

  • පළමුව ඔබගේ ගිණුමේ දැනට විවෘත කර ඇති සියලුම ගණුදෙනු Closed කළ යුතු වේ. අලාභ පිට ඇති ගණුදෙනු තිබෙනමි ඒවා ලාභ වු පසු පමණක් නිමා කරන්න. 

  • සියලුම ගණුදෙනු නිමා කළ පසු පහත පරිදි ඉමේලයක් සකසා පහතින් ලබා දි ඇති ඉමෙල් ලිපිනයට යොමු කරන්න. 
_____________________________________________________________

Email : manager.india@nordfx.com 


Subject : For Change My account lavarage 


Massage : 

Dear Sir/Madam

My Account Number : 000000 (type Your Account Number) 

My Name : (Type Your Name)

My Nordfx Email : (type Your Nordfx Account Email here) 


My Current Lavarage is 1:200. Please change My current lavarage to 1:500. 


Thank You
(Your name) 
________________________________________________________________

මෙම ඉමෙලය ඔබ යොමු කළ පසු දින දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුලත ඔබගේ ගිණුම 1:500 වෙත මාරැ වනු ඇත. ඔබට පිලිතුරැ ඉමේලයක් නොලැබුනේනමි කරැණාකර lakforex Skype ,lakforex Live chat මගින් විමසා එසේ මාරැ විම කර ඇතිදැයි තහවුරැ කර ගත හැකිය.  එසේ නොමැතිනමි ඔබගේ Nordfx ගිණුමට ඇතුලු වි එහි Personal Settings තුලින්ද බලා ගත හැකිය. 

මෙම ක්‍රමවේදයට ඔබට හැකි ඉක්මනින් යොමු වන්න. එය ඔබගේ ගිණුමේ වැඩි ලාභයකට මෙන්ම වැඩි ගණුදෙනු ප්‍රමාණයක් යෙදවීම සදහා ඉතා වැදගත් වේ. ගැටලු පවතිනමි අපව අමතා විසදා ගන්න. 

Admin
www.lakforex.com
HTML Comment Box is loading comments...